Sint-Catharijnekerk

Beroepingswerk in volle gang

Vlak voor het verschijnen van ons vorige kerkblad kregen we de definitieve toestemming van het Breed Moderamen (BM) van de classis om een predikant te beroepen voor 1 fte. Het vastgestelde beleidsplan en profielschets, konden overeenkomstig de kerkorde worden verzonden aan het Team Mobiliteit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), gecombineerd met het aanvragen van een advies met beroepbare en voor Brielle passende predikanten.

Op 9 september jl. mochten wij de advieslijst ontvangen van het Team Mobiliteit van de PKN met predikanten en/of proponenten (een afgestudeerd theoloog die mag preken en beroepen kan worden door een gemeente), die naar het inzicht van het Team Mobiliteit van de PKN en op grond van het door ons gestelde profiel in onze gemeente zouden kunnen passen.
Inmiddels is ook de vacature geplaatst op onze website. Ook is er een oproep geplaatst op de website van de PKN en in het tijdschrift Woord & Weg.

Nogmaals nodigt de beroepingscommissie u als gemeente van harte uit om namen in te dienen van personen die naar uw mening voor de beroeping in aanmerking komen. Deze opgaven zullen voorzien moeten zijn van een motivering en van de naam van degene die de opgave doet.  

Wees bij het doen van aanbevelingen alert op het volgende:

1. Voor de beroeping tot predikant komen in aanmerking: 
- degenen die overeenkomstig de kerkorde als predikant beroepbaar zijn gesteld. Een al eerder elders bevestigd predikant kan beroepbaar zijn, maar ook een proponent (iemand die tot het predikantsambt toegelaten is, maar nog niet eerder in het predikantsambt bevestigd); 
- de predikanten-geestelijk verzorgers die beroepbaar zijn gesteld als predikant, nadat zij de daarvoor vereiste aanvullende opleiding hebben voltooid of daarvoor ontheffing hebben verkregen vanwege verworven bekwaamheden. 

2. Predikanten zijn in principe pas beroepbaar wanneer zij ten minste vier jaar de gemeente waaraan zij verbonden zijn, hebben gediend. 

3. Een aanbeveling dient te passen bij het predikantsprofiel en het beleidsplan van onze gemeente, zoals dat door de kerkenraad is vastgesteld en waarmee de gemeente heeft ingestemd.  

4. De beroepingscommissie verricht de kandidaatstelling. De (predikants)profielschets en het beleidsplan van onze gemeente zijn te vinden op de website van de kerk.

De beroepingscommissie zal haar taak zorgvuldig en vertrouwelijk uitvoeren. Dit betekent onder andere dat er geen mededelingen gedaan worden over de contacten en de gesprekken die de commissie voert.

Meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter van de beroepingscommissie,
Arjan Monteny, 06-51230438 of monteny@groeisaam.nl.

Aanbevelingen, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank, kunnen tot en met zaterdag 10 oktober 2020 (de termijn is met twee weken verlengd) per brief of per e-mail worden ingeleverd bij Annette Schot, secretaris beroepingscommissie PGB, p/a Hinder 30 (3232 HC) te Brielle of per e-mail aan beroepingscommissie@catharijnekerk.nl.

Namens de beroepingscommissie Protestantse Gemeente Brielle,
Arjan Monteny, voorzitter
Annette Schot, secretaris

Home

 

Terug naar overzicht