Contact

Sint-Catharijnekerk

Beleidsplan 2020-2024 en profielschets

Lees hier het Beleidsplan 2020-2024 en klik hier voor de samenvattende powerpointpresentatie.
Onder deze link kunt u de profielschets lezen voor de te beroepen predikant voor onze gemeente.

In het Kerkblad van mei 2020 gaf Rienk Koopman, voorzitter van de kerkenraad, namens de kerkenraad onderstaande toelichting op het totstandkomen van het beleidsplan.
"Het is alweer een half jaar geleden dat we met u als gemeente onze concept-beleidsvisie bespraken (gemeenteberaad van 10 november 2019). Er was veel enthousiasme over de inspiratie die hiervan uitging. Verder concretiseren en aanvulling met een financiële paragraaf waren vervolgens nodig om te kunnen spreken van een volwaardig beleidsplan. Het nu voorliggende beleidsplan bevat deze punten. Hieronder vatten we de belangrijkste toevoegingen, ten opzichte van de eerder met u gedeelde beleidsvisie, kort samen.

Financiën
Onze inkomsten dalen door krimp. Aan de uitgavenkant zien we dat langzamerhand een onevenredig deel van de uitgaven naar het onderhoud en gebruik van het kerkgebouw gaat. De verhouding wordt dermate scheef dat actie geboden is. We kunnen als inmiddels kleine geloofsgemeenschap simpelweg niet meer de kosten dragen voor een monumentaal pand dat bepalend is voor geheel Brielle en daarbuiten.

Geformuleerde Beleidspunten
• Via de Stichting Behoud Brielse Dom maximaal inkomsten genereren voor de onderhoud van het gebouw.
• Overleg met de burgerlijke gemeente starten over de verkoop (en terug huren) van het kerkgebouw.
• Formatie nieuw te beroepen predikant beperken tot maximaal 1.0 fte.

Jeugd; nieuwe vormen
De afgelopen jaren is veel energie en enthousiasme in het jeugdwerk gestoken. Dit goede werk kon een achteruitgang helaas niet keren. De harde conclusie is dat de huidige vorm van erediensten de jongere generatie onvoldoende aanspreekt. Zoeken naar nieuwe vormen, buiten de gebaande paden is nodig om het langzaam volledig uitdoven van de geloofsgemeenschap te voorkomen.

Geformuleerde Beleidspunten
• Werk maken van de plannen tot een diaconaal inloophuis.
• Faciliteren pioniersplek gericht op jeugdwerk en jonge gezinnen.

Rest ons tenslotte om de commissie beleidsplan van harte te bedanken voor al het goede werk om te komen tot dit inspirerende beleidsplan."

Home